Regulamin z dnia 2018-04-01 14:15:00

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Firma Produkcyjno Handlowa MIX-DOM Barbara Twardosz, z siedzibą w Sułkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego tkaninybawełniane.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
    Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu.
    Dostawca – oznacza podmiot, za pomocą którego Sprzedawca dokona Dostawy Towarów.
    Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
    Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
    Sprzedawca – spółka pod firmą Firma Produkcyjno Handlowa MIX-DOM Barbara Twardosz, z siedzibą w Sułkowicach, przy Zagumnie 156, 32-440 Sułkowice, numer NIP: 6811583180, numer REGON 123114062.
    Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie tkaninybawełniane.pl.
    Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
    Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
    Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem tkaninybawełniane.pl, polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu internetowego Sprzedawcy.
    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

    Sklep internetowy działający pod adresem tkaninybawełniane.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
    Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, a w szczególności:
        warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Strony Internetowej Sklepu oraz
        zasady zawierania umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Strony Internetowej Sklepu.
    Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
    Korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w Regulaminie.

§ 2. Warunki korzystania ze Strony Internetowej Sklepu

    W ramach Strony Internetowej Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
        korzystania ze Strony Internetowej Sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
        korzystania ze Strony Internetowej Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
        korzystania ze Strony Internetowej Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

    Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
    Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym przez telefon od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty w godz. 8-14.
    Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
    W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Stronę Internetową Sklepu należy wejść na stronę internetową tkaninybawełniane.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
    W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
    W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.
    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KONIEC” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
    W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
    Informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
    Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sprzedawcy, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie Zamówienia złożonego w sklepie tkaninybawełniane.pl, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.
    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych Zamówień w przypadku wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu Klienta.
    O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją Zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.
    Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.

§ 4. Ceny produktów

    Ceny Towarów na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.
    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu z zastrzeżeniem p.3 niniejszego paragrafu.
    W przypadku jeśli cena Towaru wynosi 0 (zero) złotych prosimy o kontakt ze Sprzedawcą celem ustalenia ceny za dany Towar.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

    Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
        przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
        płatnością gotówkową („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki.
    Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu.
    Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.
    W przypadku Zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

§ 6. Dostawa

    Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
    Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
    Termin otrzymania przesyłki = termin wysyłki + czas dostawy.
    Jeżeli zamawiany towar jest dostępny na magazynie Sprzedawcy lub magazynie producenta przesyłka wysyłana jest najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu złożenia Zamówienia.
    W przypadku braku towaru na magazynie Sprzedawcy lub magazynie producenta Klient zostanie poinformowany drogą mailową o czasie realizacji brakujących towarów.
    95% złożonych zamówień realizujemy w ciągu 24h od momentu złożenia Zamówienia.
    Przesyłki są wysyłane tylko w dni robocze.
    Czas Dostawy nie przekracza 2 dni roboczych.
    Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
    Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
    W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
    Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
    Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
    Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w godzinach otwarcia wskazanych na stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7. Dowody zakupu

    Klient dokonujący odbioru osobistego zamówionego Towaru w biurze Sprzedawcy otrzyma jeden z dowodów zakupu w formie papierowej: paragon, fakturę VAT na osobę fizyczną lub fakturę VAT na firmę.
    Do każdego zrealizowanego zamówienia będącego przedmiotem Dostawy dołączany jest dowód zakupu w formie faktury VAT elektronicznej.
    Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) określającej zasady przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zasady ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej dokonując pierwszego zakupu w sklepie.
    Faktury VAT elektroniczne wystawiane będą dla danych Klienta podanych w odpowiednich formularzach w trakcie rejestracji nowego Klienta lub podczas finalizacji Zamówienia przez Klienta niezarejestrowanego.
    Faktury VAT elektroniczne przesyłane będą w formie pliku w formacie PDF z adresu tkaniny24@onet.pl na adres e-mail podany w odpowiednich formularzach w trakcie rejestracji nowego Klienta lub podczas finalizacji Zamówienia przez Klienta niezarejestrowanego.
    Za moment otrzymania faktury VAT elektronicznej przez Klienta uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączonym plikiem w formacie PDF.
    Na życzenie Klienta wystawiona faktura VAT elektroniczna może zostać przesłana w formie papierowej Pocztą Polską na wskazany adres.

§ 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
    Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
    Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
    Bieg terminu do odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za nieważną.
    Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje obowiązywać.
    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta.
    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
    Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta.
    Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:
    Firma Produkcyjno Handlowa MIX-DOM Barbara Twardosz, Ul. Zagumnie 156, 32-440 Sułkowice.
    Zwrotu można dokonać przykładowo:
        bezpośrednio do siedziby Sprzedającego w Dni robocze w godz. 8:00-17:00 lub w sobotę 7:00-14:00.
        za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
        za pośrednictwem firmy kurierskiej
    Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
    Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
    Sprzedawca w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni.
    Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
        w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta
        w przypadku zapłaty „za pobraniem” Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
    Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta.

§ 9. Reklamacje, postanowienia końcowe

    Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy:
    Firma Produkcyjno Handlowa MIX-DOM Barbara Twardosz, Ul. Zagumnie 156, 32-440 Sułkowice
    lub mailowo na adres: tkaniny24@onet.pl
    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
     Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika. 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Użytkowników równowartość ceny całości dokonanej transakcji. 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr faksu

Pliki cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

    zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
    weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
    statystycznym.

Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.
Dane osobowe

    Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
    Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
    Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
    Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
    Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
    Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
    Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
    Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.